18–20 marca 2015 roku – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

3 referaty plenarne i 114 referatów w sześciu sesjach tematycznych. Poniżej: nazwy sesji, tytuły referatów i ich streszczenia

1.
Assistive Robots as Future Caregivers: The RAPP Approach
Pericles A. Mitkas
Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki, Greece, mitkas@auth.gr Referat w wersji anglojęzyczne       

2.
Distributed Simulation for Control and Systems Science
Helana Szczerbicka
Leibniz Universität Hannover Germany
Referat w wersji anglojęzycznej

3.
Sliding Mode Control – Principles, State of the Art and Expectations
Andrzej Bartoszewicz
Politechnika Łódzka

4.
45 Years of Mechatronics – History and Future
Andrzej Milecki
Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
Andrzej.milecki@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

5.
Application of Jiles-Atherton Model for Modelling Magnetization Characteristics of Textured Electrical Steel Magnetized in Easy or Hard Axis
Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Al. Jerozolimskie 202, PL-02-486, Warsaw, Poland,  szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

6.
Memory-Based Prediction of District Heating Temperature Using GPGPU
Pawel D. Domański, Marcin Więcławski
Institute of Control and Computational Engineering, Warsaw University of Technology,
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Poland
p.domanski@ia.pw.edu.pl, wiecek1988@yahoo.co.uk
Referat w wersji anglojęzycznej

7.
Pomiary parametrów pracy pneumatycznej instalacji odciągowej przy różnych wariantach sterowania
Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki
Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski
Streszczenie: Do najważniejszych parametrów pracy – parametrów eksploatacyjnych pneumatycznych instalacji odciągowych (PIO) należą prędkość przepływu powietrza, strumień objętości powietrza oraz ciśnienie dynamiczne. Podczas eksploatacji instalacji te parametry ulegają zmianie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów pracy pneumatycznej instalacji odciągowej przy różnych wariantach jej sterowania i dodatkowego wyposażenia technicznego.

8.
Metoda oceny błędów zintegrowanych układów kursowych
Witold Dąbrowski, Stanisław Popowski
Instytut Lotnictwa, Warszawa
Streszczenie: W pracy przedstawiono zagadnienie szybkiej oceny błędów dewiacji zintegrowanych układów kurso-wych samolotu, przy założeniu, że jeden z torów pomiarowych systemu jest pomiarem kursu magnetycznego a drugi z torów może określić tzw. kurs giroskopowy. Przedstawiona metoda jest bardzo łatwa w wykonaniu, nie wymaga żadnych zewnętrznych urządzeń pomiarowych. Pozwala w krótkim czasie ocenić wpływ poszczególnych agregatów na wielkość błędów dewiacji. Jest to niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej i skutecznej kom-pensacji tych błędów.

9.
Analiza wpływu konfiguracji układu pomiarowego w komorze GTEM na wyniki pomiaru skuteczności ekranowania obudowy
Andrzej Rusiecki
Plum sp. z o.o.
Streszczenie: W artykule przedstawione zostały wyniki pomiaru skuteczności ekranowania metalowej obudowy ze szczeliną, uzyskane na stanowisku z komorą GTEM. Przeanalizowany został wpływ ustawienia badanej obudowy w komorze GTEM na kształt częstotliwościowej charakterystyki skuteczności ekrano-wania. Wyniki pomiarów porównane zostały z wykorzystaniem metody Selektywnej Walidacji Wyników (Feature Selective Valida-tion – FSV) z wynikami analizy numerycznej przeprowadzonej z wykorzystaniem pakietu FEKO.

10.
Recurrent Polynomial and Neural Structures in Modelling of a Neutralisation Process
Patryk Chaber and Maciej,  Ławryńczuk
Institute of Control and Computation Engineering, Warsaw University of Technology
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland
P.Chaber@stud.elka.pw.edu.pl, M.Lawrynczuk@ia.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

11.
Predictive Control of a Multivariable Neutralisation Process Using Elman Neural Networks
Antoni Wysocki and Maciej Ławryńczuk
Institute of Control and Computation Engineering, Warsaw University of Technology
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland, tel. +48 22 234-76-73
A.T.Wysocki@stud.elka.pw.edu.pl, M.Lawrynczuk@ia.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

12.
The Architecture of an Embedded Smart Camera for Intelligent Inspection and Surveillance
Michał Fularz, Marek Kraft, Adam Schmidt, and Andrzej Kasiński
Institute of Control and Information Engineering, Poznań University of Technology,
Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, Poland
michal.fularz@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

13.
Forming of Operational Characteristics of an Orthotic Robot by Influencing Parameters of its Drive Systems
Karol Bagiński, Jakub Wierciak
Warsaw University of Technology, Faculty of Mechatronics, Warsaw, Poland
{k.baginski,j.wierciak}@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

14.
New Approach to Automation and Robotics Vocational Education in Support of Europe Reindustrialization
Michał Smater, Jacek Zieliński
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Warsaw, Poland
msmater@piap.pl, jzielinski@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

15.
The Social Construction of Creativity in Educational Robotics
Karolina Zawieska1,2a, Brian R. Duffy2b
1 Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Poland kzawieska@piap.pl
2a SMARTlab/School of Education, College of Human Sciences, University College Dublin (UCD), Ireland
2b SMARTlab/School of Engineering, University College Dublin (UCD), Ireland
b.duffy@ucd.ie
Referat w wersji anglojęzycznej

16.
Planowanie procesu produkcyjnego wyrobu innowacyjnego
Izabela Kutschenreiter-Praszkiewicz
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Inżynierii Produkcji
Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę planowa-nia procesu produkcyjnego wyrobu innowacyjnego a w szczegól-ności została przeprowadzona analiza zadań technicznego przy-gotowania produkcji TPP ukierunkowanych na automatyzację wybranych zadań planowania wyrobu innowacyjnego.
Zwrócono uwagę na modułowość wyrobu, jako sposób na speł-nienie indywidualnych wymagań klienta przy ponoszeniu niewiel-kich kosztów. Istnieje wiele sposobów udoskonalania istniejących rozwiązań prowadzących do satysfakcji klienta – literatura podaje między innymi metodę TRIZ, QFD.
W artykule poddano analizie problematykę identyfikacji potrzeb klienta. Przedstawiono zagadnienia dekompozycji wyrobu.
Zastosowanie koncepcji wyrobów modułowych wymaga opraco-wania modeli, które w uniwersalny sposób przedstawią strukturę wyrobu wraz z możliwymi alternatywami. W artykule przedstawio-no model atrybutowy wyrobu. Zaproponowano zastosowanie metody QFD do identyfikacji wymagań klienta oraz określenia korelacji między wymaganiami klienta a cechami technicznymi wyrobu oraz korelacji pomiędzy kolejnymi atrybutami generowa-nymi w ramach etapów TPP. Przedstawiono możliwość zastoso-wania sztucznych sieci neuronowych, jako metody generowania danych niezbędnych dla potrzeb planowania TPP wyrobu inno-wacyjnego. Zaproponowano regułową metodę oceny podobień-stwa wyrobów.

17.
A Novel Approach to Optimization of Jobs in Groups
Jarosław Wikarek
Department of Control and Management Systems, Kielce University of Technology, Poland j.wikarek@tu.kielce.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

18.
A Hybrid Approach to Sustainable Supply Chain Optimization
Paweł Sitek
Department of Control and Management Systems, Kielce University of Technology, Poland sitek@tu.kielce.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

19.
Production System Designing with the Use of Digital Factory and Augmented Reality Technologies
Dariusz Plinta1, Martin Krajčovič2
1University of Bielsko-Biala, Production Engineering Department, Bielsko-Biala, Poland
dplinta@ath.bielsko.pl
2University of Zilina, Industrial Engineering Department, Zilina, Slovakia
martin.krajcovic@fstroj.uniza.sk
Referat w wersji anglojęzycznej

20.
Multiple Project Portfolio Scheduling Subject to Mass Customized Service
Krzysztof Bzdyra1, Zbigniew Banaszak2, Grzegorz Bocewicz1
1Dept. of Computer Science and Management, Koszalin University of Technology
Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, Poland  krzysztof.bzdyra@tu.koszalin.pl
2Dept. of Business Informatics, Warsaw University of Technology
Narbutta 85, 02-524 Warsaw, Poland  Z.Banaszak@wz.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

21.
Evaluation of Automatic Identification Systems According to ISO 50001 : 2011
Pawel Zając
Wroclaw University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
pawel.zajac@pwr.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

22.
Integration of Qualitative and Quantitative Spatial Data within a Semantic Map for Service Robots
Maciej Przybylski, Daniel Koguciuk, Barbara Siemiątkowska, Bogdan Harasymowicz-Boggio, Łukasz Chechliński
Institute of Automatic Control And Robotics, Faculty of Mechatronics,
Warsaw University of Technology, Poland
rrg.mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

23.
Nature-Inspired, Parallel Object Recognition
Bogdan Harasymowicz-Boggio, Łukasz Chechlinski,  Barbara Siemiatkowska
Institute of Automatic Control And Robotics, Faculty of Mechatronics,
Warsaw University of Technology, Poland
rrg.mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

24.
NAO-mark vs QR-code Recognition by Nao Robot Vision
Jan Figat, Włodzimierz Kasprzak
Institute of Control and Computation Engineering, Warsaw University of Technology,
Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland,
J.Figat@ia.pw.edu.pl, W.Kasprzak@elka.pw.edu.pl,
Referat w wersji anglojęzycznej

25.
Exploring OpenStreetMap Publicly Available Information for Autonomous Robot Navigation
Jan Wietrzykowski, Michał Nowicki, Adam Bondyra
Institute of Control and Information Engineering, Poznań University of Technology
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, Poland
jan.wietrzykowski@cie.put.poznan.pl; {adam.bondyra,michal.nowicki}@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

26.
Lightweight RGB-D SLAM System for Search and Rescue Robots
Dominik Belter, Michał Nowicki, Piotr Skrzypczyński, Krzysztof Walas, Jan Wietrzykowski
Institute of Control and Information Engineering, Poznań University of Technology,
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, Poland
{dominik.belter,michal.nowicki,piotr.skrzypczynski,krzysztof.walas}@put.poznan.pl,
jan.wietrzykowski@cie.put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

27.
On the Application of QR Codes for Robust Self-Localization of Mobile Robots in Various Application Scenarios
Marta Rostkowska, Michał Topolski
Institute of Control and Information Engineering, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań, Poland
marta.a.rostkowska@doctorate.put.poznan.pl; michal.m.topolski@doctorate.put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

28.
Bezzałogowa zdalnie sterowana jednostka latająca
Patryk Piotrowski, Tomasz Witkowski, Robert Piotrowski
Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska
Streszczenie: Quadrocopter jako przykład drona wykorzystywany jest coraz częściej przez sektor publiczny i przemysłowy. Artykuł przedstawia projekt i poszczególne etapy realizacji zdalnie sterowanej bezzałogowej jednostki latającej typu quadrocopter.

29.
A Comparison of Control Strategies for 4DoF Model of Unmanned Bicycle Robot Stabilised by Inertial Wheel
Adam Owczarkowski, Dariusz Horla
Poznań University of Technology, Institute of Control and Information Engineering
Adam.J.Owczarkowski@doctorate.put.poznan.pl; Dariusz.Horla@put.poznan.pl,
Referat w wersji anglojęzycznej

30.
The Autonomous Return Control System for Mobile Platform, Used in CBRN Hazards
Robert Głębocki, Antoni Kopyt
Faculty of Power and Aeronautical Engineering, Warsaw University of Technology
Nowowiejska 24, 00-665 Warsaw, Poland
{rglebocki, akopyt}@meil.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

31.
Navigation Module for Mobile Robot
Robert Głębocki, Antoni Kopyt, Paweł Kicman
Faculty of Power and Aeronautical Engineering, Warsaw University of Technology
Nowowiejska 24, 00-665 Warsaw, Poland
{rglebocki, akopyt, pkicman}@meil.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

32.
Affordable 2D Laser Scanning Device for Accurate Acquisition of Environment Maps
Marek Wąsik
Institute of Control and Information Engineering, Poznan University of Technology,
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, Poland
marek.s.wasik@doctorate.put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

33.
Affordable Multi-Legged Robots for Research and STEM Education: A Case Study of Design and Technological Aspects
Dominik Belter1, Piotr Skrzypczyński1, Krzysztof Walas1, Donald Wlodkowic 2, 3
1 Institute of Control and Information Engineering, Pozna´n University of Technology,
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Pozna´n, Poland
{dominik.belter,piotr.skrzypczynski,krzysztof.walas}@put.poznan.pl
2 School of Applied Sciences, RMIT University,
Plenty Road, PO Box 71, Bundoora, VIC 3083, Australia
3 Faculty of Machines and Transportation, Pozna´n University of Technology,
ul. Piotrowo 3, 60-965 Pozna´n, Poland
donald.wlodkowic@rmit.edu.au
Referat w wersji anglojęzycznej

34.
Manewry wykonywane przez samolot podczas omijania ruchomej przeszkody dla wybranych scenariuszy
Jerzy Graffstein, Instytut Lotnictwa
Streszczenie: W pracy zostały przedstawione zależności opisujące zmienne występujące w relacjach pomiędzy samolotem i ruchomą przeszkody. Sformułowano warunki określające możliwość zagrożenia wystąpienia kolizji. Drugim istotnym celem określenia wspomnianych zmiennych było stworzenie przesłanek do wyboru parametrów manewru antykolizyjnego i położenia samolotu, w którym konieczne jest rozpoczęcie manewru. Przeanalizowano różne scenariusze ruchu samolotu i przeszkody i ich wzajemnego usytuowania. Zaproponowano strukturę procesu wyboru parametrów odpowiedniego manewru antykolizyjnego. Rozważania zostały zilustrowane przykładami komputerowej symulacji lotusamolotu w czasie omijania ruchomej przeszkody.

35.
An Effcient PSO-Based Method for an Identiffcation of a Quadrotor Model Parameters
Jarosław Goślńnski, Stanisław Gardecki and Wojciech Giernacki
Poznań University of Technology, Institute of Control and Information Engineering,
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, Poland
jaroslaw.a.goslinski@doctorate.put.poznan.pl; stanislaw.gardecki@put.poznan.pl
wojciech.giernacki@put.poznan.pl;  https://www.cie.put.poznan.pl/
Referat w wersji anglojęzycznej

36.
Construction and Signal Filtering in Quadrotor
Arkadiusz Kubacki, Piotr Owczarek, Adam Owczarkowski*, Arkadiusz Jakubowski
Institute of Mechanical Technology, *Institute of Control and Information Engineering,
Poznan University of Technology,  ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
{arkadiusz.j.kubacki, adam.j.owczarkowski, arkadiusz.z.jakubowski} @doctorate.put.poznan.pl,
piotr.owczarek@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

37.
Falcon: A compact multirotor flying platformwith high load capability
Adam Bondyra, Stanisław Gardecki, Przemysław Gąsior, Andrzej Kasiński
Institute of Control and Information Engineering, Poznań University of Technology
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, Poland
{adam.bondyra,stanislaw.gardecki,andrzej.kasinski}@put.poznan.pl
przemyslaw.gasior@cie.put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

38.
TAPAS: A robotic platform for autonomous navigation in outdoor environments
Adam Bondyra, Michał Nowicki, Jan Wietrzykowski
Institute of Control and Information Engineering, Poznan University of Technology
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznan, Poland
{adam.bondyra,michal.nowicki}@put.poznan.pl,  jan.wietrzykowski@cie.put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

39.
In-Motion Balance Recovery of a Humanoid Robot under Severe External Disturbances
Mikołaj Wasielica
Poznan University of Technology, Institute of Control and Information Engineering,
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznan, Poland
mikolajwasielica@gmail.com  https://www.cie.put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

40.
Fractional Standard and Positive Descriptor Time-varying Discrete-time Linear Systems
Tadeusz Kaczorek
Bialystok University of Technology, Faculty of Electrical Engineering
Wiejska 45D, 15-351 Bialystok
kaczorek@isep.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

41.
Synchronization of the chaotic Pandey-Baghel-Singh systems of fractional order
Mikołaj Busłowicz*, Andrzej Ruszewski*, Adam Makarewicz**
*Bialystok University of Technology, Faculty of Electrical Engineering
**Doctoral Study, Faculty of Electrical Engineering, Bialystok University of Technology
Referat w wersji anglojęzycznej

42.
Solution of the state equation of descriptor fractional continuous-time linear systems with two different fractional
Łukasz Sajewski
Bialystok University of Technology, Faculty of Electrical Engineering
Wiejska 45D, 15-351 Bialystok
e-mail: l.sajewski@pb.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

43.
Control of an oriented PV system with the use of a discrete, robust, fractional order PID
controller
Krzysztof Oprzedkiewicz
AGH University, Faculty of Electrotechnics, Automatics, Informatics and Biomedical Engineering, Dept of Automatics and Biomedical Engineering
A. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland
kop@agh.edu.pl   https://www.agh.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

44.
Optimisation of digraphs-based realisations for polynomials of one and two variables
Krzysztof Hryniów, Konrad Andrzej Markowski
Warsaw University of Technology, Faculty of Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Koszykowa 75, 00-662 Warsaw, POLAND
{Krzysztof.Hryniow,Konrad.Markowski)@ee.pw.edu.pl  https://nas.isep.pw.edu.pl/repo
Referat w wersji anglojęzycznej

45.
Digraphs minimal realisations of state matrices for fractional positive systems
Krzysztof Hryniów and Konrad Andrzej Markowski
Warsaw University of Technology, Faculty of Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Koszykowa 75, 00-662 Warsaw, POLAND
{Krzysztof.Hryniow,Konrad.Markowski)@ee.pw.edu.pl   https://nas.isep.pw.edu.pl/repo
Referat w wersji anglojęzycznej

46.
Opracowanie i konstrukcja regulatora pompy ciepła typu powietrze-woda: modelowanie obiektu
Piotr Tatjewski*, Maciej Ławryńczuk*, Piotr Marusak*, Marian Rubik**, Piotr Ziętek**,
Maciej Szumski***, Michał Szumski***
*Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej
**Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
***Plum sp. z o.o.
Streszczenie: Opisano metodę opracowania modelu pompy ciepła na potrzeby sterowania. Model jest złożony z wielu równań opisujących poszczególne elementy pompy ciepła. Ze względu na jego stopień skomplikowania potrzebne jest zastosowanie algorytmu otrzymywania wartości wyjść, bazującego na metodzie iteracji prostych. Dobra jakość modelowania, którą uzyskano, jest zilustrowana przebiegami zmiennych odwzorowujących pracę obiektu porównanych z danymi pozyskanymi z rzeczywistego obiektu.

47.
Analiza właściwości regulacji rozmytej dwurotorowego systemu aerodynamicznego
Piotr Woźnica*
*Instytut Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
Streszczenie: W artykule przeprowadzono analizę właściwości układu regulacji rozmytej dla dwurotorowego systemu aero dynamicznego jako obiektu wielowymiarowego i nieliniowego z opóźnieniem. Przedstawiono syntezę regulatora rozmytego o strukturze Takagi-Sugeno. Omówiono zagadnienie badania stabilności i jakości regulacji. Do badania stabilności wykorzystano kryterium kołowe a do oceny jakości regulacji przyjęto kryterium średnio-kwadratowego błędu. Przeprowadzono badania symulacyjne testowe zaprojektowanego układu obejmujące wpływ opóźnienia i parametrów regulatora na stabilność i jakość regulacji. Wyzna-czono zależność kryterium jakości regulacji od współczynnika korekcyjnego.

48.
Decomposition and Parallelization of Linear Programming Algorithms
Andrzej Karbowski 1;2
1 Institute of Control and Computation Engineering, Warsaw University of Technology
A.Karbowski@elka.pw.edu.pl
2 NASK, Research and Academic Computer Network, Warsaw, Poland
Referat w wersji anglojęzycznej

49.
Immune algorithm for optimization of membership function in fuzzy models
Bogumiła Mrozek
Instytut Informatyki, Politechnika Krakowska
bmrozek@pk.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

50.
Monitoring and Prediction of Time Series based on Fuzzy Cognitive Maps with Multi-step Gradient Methods
Katarzyna Poczeta, Alexander Yastrebov
Kielce University of Technology, al. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, Poland
{k.piotrowska,a.jastriebow}@tu.kielce.pl  https://kzi.tu.kielce.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

51.
SysML Modeling of Functional and Non-functional Requirements for IEC 61131-3 Control Systems
Marcin Jamro
Rzeszow University of Technology, al. Powstancow Warszawy 12, 35-959 Rzeszow, Poland,
mjamro@kia.prz.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

52.
Specification of abstract robot skills in terms of control system behaviours
Tomasz Kornuta, Tomasz Winiarski, Cezary Zielinski
Warsaw University of Technology, Institute of Control and Computation Eng.
Nowowiejska 15/19  00-665 Warsaw, Poland
{T.Kornuta,T.Winiarski,C.Zielinski}@ia.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

53
Two mode impedance control of Velma service robot redundant arm
Tomasz Winiarski, Konrad Banachowicz, Dawid Seredynski
Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland,
tmwiniarski@gmail.com, www home page: https://robotics.ia.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

54.
Small Remotely Operated Screw-propelled Vehicle
Dymitr Osiński, Ksawery Szykiedans
Faculty of Mechatronics, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
{d.osinski, k.szykiedans}@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

55.
Safety Module Based on Gyroscopie in the System for Verticalization and Aiding Motion of the Disabled
Danuta Jasińska-Choromańska, Marcin Matyjewicz-Maciejewicz
Faculty of Mechatronics, Warsaw University of Technology
danuta@mchtr.pw.edu.pl, maciejewiczmarcin@gmail.com
Referat w wersji anglojęzycznej

56.
Gait trajectory planing for CIE Exoskeleton
Kabacinski Rafał, Kaczmarek Piotr, and Kowalski Mateusz
Poznan University of Technology, Institute of Control and Information Engineering,
Poznan, Poland,
rafal.kabacinski@doctorate.put.poznan.pl,  mateusz.m.kowalski@doctorate.put.poznan.pl
piotr.kaczmarek@put.poznan.pl, www home page: https://www.cie.put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

57.
CIE-Hand Towards Prosthetic Limb
Jakub Tomczynski, Tomasz Mankowski, Krzysztof Walas, and Piotr Kaczmarek
Poznan University of Technology, Institute of Control and Information Engineering,
Poznan, Poland,
{jakub.l.tomczynski,tomasz.pr.mankowski}@doctorate.put.poznan.pl,
{krzysztof.walas,piotr.kaczmarek}@put.poznan.pl,
WWW home page: https://www.cie.put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

58.
Simulation-Based Evaluation of Robot-Assisted Wireless Sensors Positioning
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz 1,2, Andrzej Sikora 2
Institute of Control and Computation Engineering, Warsaw University of Technology1
Research and Academic Computer Network (NASK)2,
ens@ia.pw.edu.pl, andrzej.sikora@nask.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

59.
Multiple File Server With The Implemented Mechanism ACL
Marian Wrzesień, Piotr Ryszawa
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Warsaw, Poland
{mwrzesien, pryszawa}@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

60.
Adaptive Optical Inspection System with Use of Reconfigurable Manipulator
Jordan Mężyk, Piotr Garbacz, Wojciech Mizak
Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute
Pułaskiego str. 6/10, Radom, Poland
{jordan.mezyk, piotr.garbacz, wojciech.mizak}@itee.radom.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

61.
Object-Oriented Approach to I/O Handling in Control Programs
Dariusz Rzońca 1, Jan Sadolewski 1, Bartosz Trybus 1
Rzeszow University of Technology, Department of Computer and Control Engineering,
al. Powstancow Warszawy 12, 35-959 Rzeszow, Poland
drzonca@prz-rzeszow.pl,  www home page: https://kia.prz.edu.pl/
Referat w wersji anglojęzycznej

62.
Ship Maneuvering Model for Autopilot Simulator
Andrzej Stec
The Faculty of Electrical and Computer Engineering
Rzeszow University of Technology, Rzeszow, Poland
astec@kia.prz.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

63.
Tuning Rules of Conventional and Advanced Ship Autopilot Controllers
Leszek Trybus, Zbigniew Swider, Andrzej Stec
The Faculty of Electrical and Computer Engineering
Rzeszów University of Technology, Rzeszów, Poland
{ltrybus,swiderzb,astec}@prz-rzeszow.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

64.
Analysis Thrust for Different Kind of Propellers
Arkadiusz Jakubowski, Arkadiusz Kubacki, Bartosz Minorowicz, and Amadeusz Nowak
Institute of Mechanical Technology, Poznan University of Technology
ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań, Poland
arkadiusz.z.jakubowski@doctorate.put.poznan.pl arkadiusz.j.kubacki@doctorate.put.poznan.pl bartosz.minorowicz@gmail.com nowak.amadeusz@gmail.com
Referat w wersji anglojęzycznej

65.
Share Mode Magnetorheological Dampers for Vibration Attenuation in Domestic Washing Machines
Bartosz Minorowicz, Frederik Stefanski, Grzegorz Pittner, Roman Regulski
Institute of Mechanical Technology, Poznan University of Technology
ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznan, Poland
bartosz.minorowicz@gmail.com frederik.stefanski@gmail.com
grzegorz.pittner@put.poznan.pl roman.regulski@doctorate.put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

66.
Analysis and Modelling of Magnetic Circuits in Magnetic Shape Memory Alloy Actuators
Bartosz Minorowicz, Cezary Jędryczka1, Frederik Stefański, Amadeusz Nowak
Institute of Mechanical Technology, 1Institute of Electrical Engineering and Electronics
Poznan University of Technology, ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań, Poland
bartosz.minorowicz@gmail.com, cezary.jedryczka@put.poznan.pl
frederik.stefanski@gmail.com, nowak.amadeusz@gmail.com
Referat w wersji anglojęzycznej

67.
Research of Basic Parameters of Piezoelectric Tube Actuator
Roman Regulski, Frederik Stefański, Bartosz Minorowicz, and Dariusz Sedziak
Institute of Mechanical Technology, Poznan University of Technology
ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań, Poland
roman.regulski@doctorate.put.poznan.pl; frederik.stefanski@gmail.com;
bartosz.minorowicz@gmail.com; dariusz.sedziak@put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

68.
Hysteresis Modelling of a Piezoelectric Tube Actuator
Frederik Stefański, Bartosz Minorowicz, Amadeusz Nowak
Institute of Mechanical Technology, Poznan University of Technology
ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznan, Poland
frederik.stefanski@gmail.com; bartosz.minorowicz@gmail.com; nowak.amadeusz@gmail.com
Referat w wersji anglojęzycznej

69.
Multichannel High Voltage Amplifier for Piezo Actuators
Roman Regulski, Amadeusz Nowak, Bartosz Minorowicz, Frederik Stefański
Institute of Mechanical Technology, Poznan University of Technology
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
roman.regulski@doctoreate.put.poznan.pl; amadeusz.nowak@doctorate.put.poznan.pl;
bartosz.minorowicz@gmail.com; frederik.stefanski@gmail.com
Referat w wersji anglojęzycznej

70.
System w układzie programowalnym z mikrokontrolerem Propeller
Piotr Kardasz
Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka
Streszczenie: Artykuł przedstawia system w układzie programowalnym FPGA z mikrokontrolerem P8X32A Propeller. Kod tego mikrokontrolera został opublikowany w sierpniu 2014 roku na otwartej licencji GPL w wersji 3. System, zawierający sterowniki grafiki i dźwięku, a także klawiatury, myszy i pamięci masowej, przeznaczony jest do zastosowań związanych z przetwarzaniem sygnałów dźwiękowych. Przedstawiona została struktura zaprojektowanego systemu oraz możliwości jego zastosowań.

71.
Algorytm redukcji szumów w nagraniach dźwiękowych z wykorzystaniem podziału sygnału na składowe harmoniczne i stochastyczne
Piotr Kardasz
Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka
Streszczenie: Artykuł przedstawia algorytm redukcji szumów w nagraniach dźwięku, wykorzystujący podział sygnału dźwiękowego na składowe harmoniczne i stochastyczne. Tego rodzaju podział sygnału na składowe pozwala na obniżenie poziomu szumów w nagraniu przy ograniczeniu występowania zjawiska znanego jakomusical noise. Proponowany algorytm został przetestowany przy użyciu kilku sygnałów, w tym fragmentu rzeczywistego nagrania zapisanego na nośniku magnetycznym. Przedstawione zostały wyniki testów oraz zarysowane zostały kierunki dalszych badań.

72.
Characteristics of the Improved Magnetic Shape Memory Alloy Actuator Test Stand
Amadeusz Nowak, Bartosz Minorowicz, Frederik Stefański, and Zoran Pandilov
Institute of Mechanical Technology, Poznan University of Technology, Poznan, Poland
Faculty of Mechanical Engineering, University “Sv. Kiril i Metodij”, Skopje, Macedonia
bartosz.minorowicz@gmail.com; nowak.amadeusz@gmail.com;
frederik.stefanski@gmail.com; panzo@mf.edu.mk
Referat w wersji anglojęzycznej

73.
Modelling of Electrohydraulic Drive With a Valve Controlled by Synchronous Motor
Dominik Rybarczyk1, Dariusz Sędziak1, Piotr Owczarek1, Adam Owczarkowski2
1 Institute of Mechanical Technology, Poznan University of Technology,
Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
2Institute of Control and Information Engineering, Poznan University of Technology,
Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
Dominik.Rybarczyk@put.poznan.pl; Dariusz.Sedziak@put.poznan.pl; Piotr.Owczarek@put.poznan.pl; Adam.Owczarkowski@doctorate.put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

74.
HMI with Vision System to Control Manipulator by Operator Hand Movement
Piotr Owczarek1, Dominik Rybarczyk1, Dariusz Sędziak1, Michal Kašpárek2
1 Institute of Mechanical Technology, Poznan University of Technology,
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, Poland
{piotr.owczarek, dominik.rybarczyk, dariusz.sedziak}@put.poznan.pl,
2 Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Liberec
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec, Michal.kasparek@tul.cz
Referat w wersji anglojęzycznej

75.
Realizacja sterowania zespołem manipulatorów za pomocą wybranych mikrokontrolerów AVR oraz PSoC
Rafał Kociszewski, Szymon Kochanowski
Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny
Streszczenie: W pracy przedstawiono problematykę realizacji sterowania zespołem manipulatorów za pomocą wybranych mikrokontrolerów 8-bitowych. Wykorzystano w tym celu układ nowej serii ATXmega rodziny AVR oraz układ należący do programowalnej rodziny PSoC. Pokazano, że generowanie synchronicznego (takiego samego) ruchu przez dwa manipulatory za pomocą impulsów sterujących serwomechanizmami jest możliwe do realizacji z poziomu jednego 8-bitowego mikrokontrolera. Warunkiem jest dysponowanie dpowiednią liczbę bloków peryferyjnych mogących generować niezależne sygnały PWM.

76.
Study on Graphene Growth Process on Various Bronzes and Copper-plated Steel Substrates
Tadeusz Missala1, Roman Szewczyk1, Marcin Kamiński1, Marek Hamela1, Wojciech Winiarski1, Jakub Szałatkiewicz1, Jan Tomasik2, Jacek Salach2, Włodzimierz Strupiński3, Iwona Pasternak3, and Zdzisław Borkowski4
1 Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP,
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, Poland,  tmissala@piap.pl
2 Warsaw University of Technology, Faculty of Mechatronics,
św. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa, Poland
3 Institute of Electronic Materials Technology, ul. Wólczynska 133, 01-919 Warszawa, Poland
4 Zakład Mechaniki Maszyn s.c., ul. Otyńska 6, 54-426 Wrocław, Poland
Referat w wersji anglojęzycznej

77.
Study on Tribological Properties of Lubricating Grease with Additive of Graphene
Tadeusz Missala1, Roman Szewczyk1, Wojciech Winiarski1, Marek Hamela1, Marcin Kamiński1, Szymon Dąbrowski1, Dawid Pogorzelski1, Małgorzata Jakubowska2, and Jan Tomasik2
1 Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland
{tmissala, rszewczyk, wwiniarski, mhamela, mkaminski, sdabrowski, dpogorzelski}@piap.pl
2 Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology
Św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warsaw, Poland, {maljakub, j.tomasik}@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

78.
Investigation of the Functional and Environmental Characteristics of Elements with Graphene Coating
Krzysztof Trzcinka1, Tadeusz Missala1, Iwona Pasternak2, Włodzimierz Strupiński2, Wojciech Winiarski1, Marcin Kamiński1, Roman Szewczyk3, and Michał Nowicki3
1 Industrial Research Institute of Automation and Measurements PIAP,
Al. Jerozolimskie 202, Warsaw, 02-486, Poland
(ktrzcinka, tmissala, wwiniarski, mkaminski)@piap.pl,
2 Institute of Electronic Materials Technology, ul. Wólczyńska 133, Warsaw, 01-919, Poland
(iwona.pasternak, wlodek.strupinski)@itme.edu.pl
3Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology,
Warsaw, Poland
(r.szewczyk, m.nowicki)@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

79.
Influence of Environmental Conditions on Graphene Resistance
Grzegorz Gawlik1, Paweł Nowak2, Anna Kozłowska1, Mateusz Wojtasiak3, Roman Szewczyk4
1 Institute of Electronic Materials Technology, Wólczyńska 133, 01-919 Warsaw, Poland
{Grzegorz.Gawlik, Anna.Kozłowska}@itme.edu.pl
2 Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP,
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland
3 Warsaw University of Technology, Institute of Control and Computation Engineering, Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland
4 Warsaw University of Technology, Faculty of Mechatronics,
sw. A. Boboli 8, 02-525 Warsaw, Poland
Referat w wersji anglojęzycznej

80.
Graphene Joule Heating Measurements in Environmental Chamber
Anna Kozłowska1, Maciej Kachniarz2, Grzegorz Gawlik1, Roman Szewczyk3, and Mateusz Wojtasiak4
1 Institute of Electronic Materials Technology, Wólczyńska 133, 01-919 Warsaw, Poland
{anna.kozlowska, grzegorz.gawlik}@itme.edu.pl
2 Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland  mkachniarz@piap.pl
3 Warsaw University of Technology, Institute of Metrology and Biomedical Engineering,
św. A. Boboli 8, 02-525 Warsaw, Poland   r.szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
4 Warsaw University of Technology, Faculty of Electronics and Information Technology
Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland
Referat w wersji anglojęzycznej

81.
Influence of Protective Layer on the Functional Properties of Monolayer and Bilayer Graphene Hall-effect Sensors
Maciej Kachniarz1, Oleg Petruk1, Maciej Oszwałdowski1, Jacek Salach2, Tymoteusz Ciuk3, Włodzimierz Strupiński3, Roman Szewczyk1, Wojciech Winiarski1, and Krzysztof Trzcinka1
1 Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland  {mkachniarz, opetruk, rszewczyk}@piap.pl
2 Warsaw University of Technology, Institute of Metrology and Biomedical Engineering,
św. A. Boboli 8, 02-525 Warsaw, Poland
3 Institute of Electronic Materials Technology, Wólczyńska 133, 01-919 Warsaw, Poland
wlodek.strupinski@itme.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

82.
Temperature Dependence of Functional Properties of Graphene Hall-effect Sensors Grown on Si Face and C Face of 4H-SiC Substrate
Maciej Kachniarz1, Oleg Petruk1, Maciej Oszwałdowski1, Jacek Salach2, Tymoteusz Ciuk3, Włodzimierz Strupiński3, Roman Szewczyk1, Wojciech Winiarski1, and Krzysztof Trzcinka1
1 Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland  {mkachniarz, opetruk, rszewczyk}@piap.pl
2 Warsaw University of Technology, Institute of Metrology and Biomedical Engineering,
św. A. Boboli 8, 02-525 Warsaw, Poland
3 Institute of Electronic Materials Technology, Wólczyńska 133, 01-919 Warsaw, Poland
wlodek.strupinski@itme.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

83.
Advancement in Development of Graphene Flow Sensors
Marcin Safinowski1, Wojciech Winiarski1, Oleg Petruk1, Roman Szewczyk1,
Oskar Gińko1, Krzysztof Trzcinka1, Marek Maciąg1, Waldemar Łoboda2
1 Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Warsaw Poland
{msafinowski, wwiniarski, opetruk,rszewczyk, oginko, ktrzcinka, mmaciag}@piap.pl
2 Apator Powogaz S.A.  waldemar.loboda@powogaz.com.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

84.
Influence of the Humidity on Signal of Strength in Laboratory Weighing Scales
Szymon Dąbrowski1, Piotr Bazydło1, Roman Szewczyk2
1Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland
(sdabrowski, pbazydlo)@piap.pl
2Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology Warsaw, Poland  r.szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

85.
Heating Process of the Most Important Mechanical Elements in Laboratory Weighing Scales
Szymon Dąbrowski1, Michał Nowicki2, Piotr Bazydło1, Roman Szewczyk2
1Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland
{sdabrowski, pbazydlo}@piap.pl
2Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology,
Warsaw, Poland
{r.szewczyk, m.nowicki}@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

86.
Distributed Temperature and Humidity Measurement System Utilizing IQMESH Wireless Routing Algorithms
Piotr Bazydło, Szymon Dąbrowski, Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland  (pbazydlo, sdabrowski, rszewczyk)@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

87.
Integrated SCADA Checkweigher System
Piotr Bazydło, Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Warsaw, Poland
pbazydlo@piap.pl, rszewczyk@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

88.
Noise Assessment in Whitney Elements Based Forward Transformation for High Resolution Eddy Current Tomography
Roman Szewczyk1, Jacek Salach2, Juha Ruokolainen3, Peter Råback3, Kamil Stefko2, Michał Nowicki2
1 Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Al. Jerozolimskie 202, PL-02-486, Warsaw, Poland  rszewczyk@piap.pl
2 Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology, sw. A. Boboli 8, 02-525 Warsaw, Poland
3  CSC – IT Center for Science, Keilaranta 14, FI-20101 Espoo, Finland
Referat w wersji anglojęzycznej

89.
Influence of Operating Conditions on the Functional Properties of Ultra-high Resolution Analog to Digital Converter
Krzysztof Trzcinka1, Roman Szewczyk2, Tomasz Charubin1, Wojciech Winiarski1, Marek Maciag1, Michał Nowicki2
1 Industrial Research Institute of Automation and Measurements PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warsaw, 02-486, Poland   (ktrzcinka, tcharubin, wwiniarski, mmaciag)@piap.pl
2 Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology,
Warsaw, Poland  (r.szewczyk, m.nowicki)@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

90.
Functional Performance Testing of Routing Devices in Networks Based on IQMESH Protocol
Szymon Dąbrowski, Piotr Bazydło, Roman Szewczyk
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland  (sdabrowski, pbazydlo, rszewczyk)@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

91.
Influence of Electromagnetic Pulse Disturbance on the Functional Properties of Ultra-high Resolution Analog to Digital Converter
Krzysztof Trzcinka, Roman Szewczyk
Industrial Research Institute of Automation and Measurements PIAP,
Al. Jerozolimskie 202, Warsaw, 02-486, Poland  {ktrzcinka, rszewczyk}@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

92.
Analysis of Response Time of Carbon Dioxide Sensor in Chemical Sensor System for Mobile Robot
Michał Urbański1, Roman Szewczyk2
1 Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Warsaw, Poland
murbanski@piap.pl
2 Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology,
Warsaw, Poland  r.szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

93.
Miniature Transducer of Linear Displacement Based on Miniature Hall Effect Sensors
Maciej Bodnicki, Janusz Grzybowski
Institute of Micromechanics and Photonics, Warsaw University of Technology
Warsaw, Poland  m.bodnicki@mchtr.pw.edu.pl, j.grzybowski1990@gmail.com
Referat w wersji anglojęzycznej

94.
Measurement of Selected Parameters Describing Biomechanical Phenomena Occurring in the Implant-Bone System
Marcin Zaczyk
Faculty of Mechatronics, Warsaw University of Technology m.zaczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

95.
Magnetic Thermogravimetric Analysis of CuCo and CuFe Amorphous Alloys
Michał Nowicki1, Peter Švec Sr.2, Dorota Jackiewicz,  Roman Szewczyk3
1 Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology,
Warsaw, Poland  m.nowicki@mchtr.pw.edu.pl
2 Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences  Peter.Svec@savba.sk
3Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Al. Jerozolimskie 202, PL-02-486, Warsaw, Poland  szewczyk@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

96.
A Problem of a Selection of the Stabilization Technique of False Alarm for Radar Target Detector
Ewelina Szpakowska-Peas
Institute of Aviation, Warsaw, Poland  ewelina.szpakowska@ilot.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

97.
Surface Electromyography Amplifier with High Environmental Interference Resistance
Tomasz Mankowski, Jakub Tomczynski, and Piotr Kaczmarek
Poznan University of Technology, Institute of Control and Information Engineering,
Poznan, Poland,  {jakub.l.tomczynski,tomasz.pr.mankowski}@doctorate.put.poznan.pl,
piotr.kaczmarek@put.poznan.pl,  www home page: https://www.cie.put.poznan.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

98.
Hybrid Vision System for Diagnostics of Technical Objects and Processes
Piotr Czajka, Wojciech Mizak
Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute
6/10 Pulaskiego str., Radom, Poland  {piotr.czajka, wojciech.mizak}@itee.radom.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

99.
Use of Automated Image Analysis in the Study of Mechanisms of the Formation of Nitrided Layers
Tomasz Wójcicki
Institute For Sustainable Technologies – National Institute, Radom, Poland
Tomasz.wojcicki@itee.radom.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

100.
Modified Monte Carlo Method for Calculating the Expanded Measurement Uncertainty
Paweł Fotowicz
Central Office of Measures, Warsaw, Poland  uncert@gum.gov.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

101.
Examples of Robust Estimation with Small Number of Measurements
Еvgeniy T. Volodarsky1 and Z. L. Warsza2
1 State Technological University – Kiev Politekhnika, Ukraine, email: vet-1@ukr.net
2 Industrial Research Institute of Automation and Measurement (PIAP) Warszawa Pl, email: zlw@op.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

102.
Unconventional Double R/U Converter for Measurement of two Quantities by a Single Differential Sensor
Adam Idźkowski1, Paweł Świętochowski2, Zygmunt Warsza3, and Wojciech Walendziuk1
1Bialystok University of Technology, Bialystok, Poland
{a.idzkowski, w.walendziuk}@pb.edu.pl
2Mektron, Bialystok, Poland
biuro@mektron.pl
3Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP, Warsaw, Poland
zlw@op.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

103.
Statistical Properties of Skewness and Kurtosis of Small Samples from Normal and Two Other Populations
Zygmunt L. Warsza1, Marian J. Korczyński2
1 Industrial Research Institute of Automation and Measurement PIAP, Warsaw  zlw@op.pl
2 Lodz University of Technology  jerzykor@p.lodz.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

104.
Simple Methods to Measure the Additive Error and Integral Nonlinearity of Precision Thermometric Bridges
A. A. Mikhal1, Zygmunt L. Warsza2
1 Institute of Electrodynamics, National Academy of Science of Ukraine, Kiev, Ukraine
2 Industrial Research Institute of Automation and Measurement (PIAP) Warszawa, zlw@op.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

105.
Electromagnetic Protection in High Precision Tri-axial Thermometric AC Bridge
A. A. Mikhal1, Zygmunt L. Warsza2
1 Institute of Electrodynamics, National Academy of Science of Ukraine, Kiev, Ukraine
2 Industrial Research Institute of Automation and Measurement (PIAP) Warszawa, zlw@op.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

106.
Resistance of MAX 6325 Reference Voltage Source on Operating Temperature Variation
Paweł Nowak1, Andrzej Juś1, Roman Szewczyk2
1 Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland
2 Warsaw University of Technology, Faculty of Mechatronics, sw. A. Boboli 8, 02-525 Warsaw, Poland  (pnowak,ajus)@piap.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

107.
Automatic System for Identification of Temperature Parameters of Resistors Based on Self-heating Phenomena
Andrzej Juś1, Paweł Nowak1, and Roman Szewczyk2
1 Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland  {pnowak, ajus}@piap.pl
2 Warsaw University of Technology, Faculty of Mechatronics, sw. A. Boboli 8, 02-525 Warsaw, Poland
Referat w wersji anglojęzycznej

108.
Rotational Speed and Transducer Frequency as Factors Affecting Possibility to Detect Defects in Axisymmetric Elements with a Method of Eddy Currents
Andrzej Zbrowski, Wojciech Jóźwik
Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute
Pułaskiego str. 6/10, Radom, Poland  {andrzej.zbrowski, wojciech.jozwik}@itee.radom.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

109.
Flowmeter Converter Based on Hall Effect Sensor
Michał Urbański1, Michał Nowicki2, Roman Szewczyk2, Wojciech Winiarski1
1 Industrial Research Institute for Automation and Measurements, Warsaw, Poland
{murbanski, rszewczyk, wwiniarski}@piap.pl
2 Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Warsaw University of Technology,
Warsaw, Poland  m.nowicki@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

110.
Temperature Influence on the Magnetic Characteristics of Mn-Zn Ferrite Materials
Maciej Kachniarz1, Jacek Salach2, Roman Szewczyk2, and Adam Bieńkowski2
1 Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP,
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warsaw, Poland  mkachniarz@piap.pl
2 Warsaw University of Technology, Institute of Metrology and Biomedical Engineering,
św. A. Boboli 8, 02-525 Warsaw, Poland  {j.salach,r.szewczyk,a.bienkowski}@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

111.
About a Certain Way of the Membrane Kinetic Energy Transformation into Electric Energy
Aleksandra Waszczuk-Młyńska, Stanisław Radkowski
Institute of Vehicles, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering
Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
awm@mechatronika.net.pl, ras@simr.edu.pw.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

112.
Kinematic Interactions Between Orthotic Robot and a Human
Ksawery Szykiedans
Warsaw University of Technology, Faculty of Mechatronics, Warsaw, Poland
k.szykiedans@mchtr.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

113
Reconfigurable Agent Architecture for Robots Utilising Cloud Computing
Marcin Szlenk, Cezary Zielinski, Maksym Figat, Tomasz Kornuta
Warsaw University of Technology, Institute of Control and Computation Engineering,
Warsaw, Poland, M.Szlenk@elka.pw.edu.pl,  www home page: https://robotics.ia.pw.edu.pl
Referat w wersji anglojęzycznej

114.
Merging Robotics and AAL Ontologies: The RAPP Methodology
Emmanouil G. Tsardoulias1, Cezary Zieliński2, Włodzimierz Kasprzak2, Sofia Reppou3, Andreas L. Symeonidis1, Pericles A. Mitkas4, George Karagiannis3
1 Centre of Research & Technology – Hellas 6th km Xarilaou – Thermi, 57001,
Thessaloniki, Greece  etsardou@iti.gr, asymeon@iti.gr
2 Institute of Control and Computation Engineering, Warsaw University of Technology
ul. Nowowiejska 15/19, PL-00-665 Warszawa, Poland
C.Zielinski@elka.pw.edu.pl, W.Kasprzak@elka.pw.edu.pl
3 Ormylia Foundation, 63071 Ormylia – Chalkidiki
sreppou@gmail.com, g.karagiannis@artdiagnosis.gr
4 Department of Electrical and Computer Engineering
Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece  mitkas@auth.gr
Referat w wersji anglojęzycznej

115.
User Needs and Requirements for the Mobility Assistance and Activity Monitoring Scenario within the RAPP Project
Miren Iturburu1, Eneko Goiburu1, Javier Yanguas1, Edurne Andueza2, Elia Corral2, Cristina Alderete2, Ana Orbegozo2, David Daney3, Vincent Prunet4, and Jean-Pierre Merlet4
1 Matia Instituto Gerontológico, Donostia-San Sebastián, Spain
{miren.iturburu, eneko.goiburu, javier.yanguas}@matiainstituto.net  www.matiainstituto.net
2 Matia Fundazioa, Donostia-San Sebastián, Spain
{edurne.andueza, cristina.alderete, ana.orbegozo}@matiafundazioa.net  www.matiafundazioa.net
3 Inria, Bordeaux Sud-Ouest, France,  David.Daney@inria.fr  www.inria.fr
4Inria, Sophia-Antipolis, France,  {vincent.prunet, Jean-Pierre.Merlet}@inria.fr  www.inria.fr
Referat w wersji anglojęzycznej

116.
Social Inclusion with Robots: A RAPP Case Study Using NAO for Technology Illiterate Elderly at Ormylia Foundation
Sofia Reppou, George Karagiannis
Ormylia Foundation, 63071 Ormylia – Chalkidiki
s.reppou@artdiagnosis.gr, g.karagiannis@artdiagnosis.gr
Referat w wersji anglojęzycznej

117.
Hive Collective Intelligence for Cloud Robotics a Hybrid Distributed Robotic Controller Design for Learning and Adaptation
Alexandros Gkiokas1, Emmanouil G. Tsardoulias2, Pericles A. Mitkas3
1 Ortelio Ltd, Coventry, CV1 2TT, UK  a.gkiokas@ortelio.co.uk
2 Centre of Research & Technology – Hellas
6th km Xarilaou – Thermi, 57001, Thessaloniki, Greece,  etsardou@iti.gr
3 Department of Electrical and Computer Engineering,
Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece, mitkas@auth.gr
Referat w wersji anglojęzycznej